Stanowisko Federacji w sprawie budowy spalarni niebezpiecznych odpadów w Bydgoszczy

Opublikowano 11.06.2021

Stanowisko Federacji w sprawie budowy spalarni niebezpiecznych odpadów w Bydgoszczy

Bydgoszcz ma zostać jednym z największych ośrodków spalania niebezpiecznych odpadów w Polsce. Do Bydgoszczy będą przyjeżdżać transporty z tonami opon, lakierów, smarów, olejów i innych toksycznych odpadów, które następnie będą spalane 1200 metrów od blokowisk. W ramach konsultacji społecznych Bydgoski Federacja Ruchów Miejskich wyraża stanowczy sprzeciw wobec inwestycji zagrażającej zdrowiu mieszkańców Bydgoszczy.

W związku z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 maja 2021 r. o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących oceny oddziaływania na środowisko budowy linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych na działce nr 7/366 obręb 132 przez spółkę ENERIS ECO Sp. z o.o. składamy sprzeciw wobec zamiaru lokalizacji i budowy przedmiotowej spalarni w tak bliskim sąsiedztwie gęsto zaludnionych blokowisk.

W Bydgoszczy co roku wielokrotnie odnotowuje się wysokie przekroczenia norm jakości powietrza: pyłów PM10 i PM2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu. W dniu 22.06.2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP) dla strefy aglomeracja bydgoska, w tym miasta Bydgoszczy, ponieważ naruszone zostały standardy jakości środowiska – poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, pułap stężenia ekspozycji oraz przekroczony został średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu. Miasto Bydgoszcz ma obowiązek wykonywania działań na rzecz poprawy jakości powietrza a nie na rzecz jej pogorszenia. Zapisy w tym akcie prawa miejscowego nakładają na miasto obowiązek podejmowania działań prowadzących do zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu oraz ograniczenia skutków i czasu trwania tych przekroczeń.

Jak wynika z analiz ekspertów, zła jakość powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Uruchomienie kolejnej spalarni w Bydgoszczy spowoduje dodatkowe emisje pyłu PM10 i PM2,5, jak i wielu rakotwórczych substancji. Jak wynika z informacji zawartych na str.14 punkt 7 w raporcie „Ocenie oddziaływania na powietrze” w fazie eksploatacji projektowanej linii do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ENERIS ECO Sp. z o.o. w Bydgoszczy zachodzić będą następujące emisje do powietrza w zakresie zanieczyszczeń: emisja pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5), Lotnych Związków Organicznych , chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, metali ciężkich (kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad), dioksyn i furanów (PCDD/F) oraz dioksynopodobnych PCB i amoniaku.

Negatywnie na zdrowie mieszkańców będą również wpływać dodatkowe emisje komunikacyjne związane z transportem blisko 28 tysięcy ton rocznie odpadów – głównie emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu – w tym pyłu PM10 i PM2,5 oraz węglowodorów.

Z publikacji polskich naukowców, prof. dr hab. Marii Gumińskiej oraz mgr inż. Aleksandra Kalmusa „Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie odpadów komunalnych” (http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/pke.htm) oraz z analizy eksperta programów realizowanych przez Komisję Europejską, WHO, UNDP oraz Bank Światowy w Europie – pana Pawła Głuszyńskiego „10 argumentów przeciwko budowie spalarni odpadów w Polsce” (http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/arg.htm) jasno wynika, że wiele z substancji powstałych w wyniku spalania odpadów jest rakotwórczych, poza metalami ciężkimi do najgroźniejszych należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs) i polichloronaftaleny (PCNs). Związki te będą emitowane przez planowaną spalarnię w Bydgoszczy – wymienione są w raporcie „Ocenie oddziaływania na powietrze”.

Uważamy za niedopuszczalne usytuowanie obiektu w tak bliskiej (1-2 km) odległości od zabudowań mieszkalnych, szkół, przedszkoli, żłobków, szpitala i hospicjum, w gęsto zaludnionym ośrodku miejskim, gdzie na negatywne skutki działalności spalarni narażona będzie bardzo duża liczba mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej ucierpią grupy, szczególnie narażone na negatywne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem, czyli dzieci, osoby starsze, seniorzy oraz chorzy na choroby układu krwionośnego i oddechowego.

Ponadto na tym terenie działa już spalarnia odpadów niebezpiecznych bazująca na instalacji jeszcze z czasów Zachemu (która według informacji przekazanych w czasie majowej sesji Rady Miasta – złożyła wniosek o zwiększenie swej rocznej mocy przerobowej o koło 30% z 8 do poziomu 10,5 tysiąca ton).

W mediach społecznościowych pojawiają się relacje pracowników firmy MD Proeco mówiące o licznych nieprawidłowościach towarzyszących procesowi spalania, w tym częstych awariach, wypadkach czy wylewaniu odpadów niebezpiecznych na terenie zakładu. Istnieje obawa, że nowa instalacja prowadzona przez powiązaną firmę będzie działała w podobny sposób, tylko na znacznie większą skalę. Istnieje też obawa, że skoro organy kontrolne nie radzą sobie z niewielką instalacją, to nie będą potrafiły zadbać o prawidłowość procesu spalania w dużo większej instalacji, przeznaczonej wyłącznie do spalania toksycznych odpadów.

Podsumowując, planowana spalarnia bez wątpienia przyczyni się do pogorszenia i tak już bardzo złego stanu jakości powietrza w Bydgoszczy a w konsekwencji wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców, w tym również dzieci. Zwiększenie ilości pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu spowoduje wzrost zachorowalności wśród bydgoszczan na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. Ponadto, jak wynika z analiz ekspertów, wiele ze związków emitowanych przez spalarnie jest kancerogennych. Szczególnie narażeni będą mieszkańcy najbliżej położonych osiedli, Kapuścisk, Wyżyn i Glinek, z liczną zabudową wielorodzinną, szpitalami, hospicjum i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.