Stanowisko Federacji w sprawie przebiegu drogi S-10

Opublikowano 8.05.2021

Stanowisko Federacji w sprawie przebiegu drogi S-10

Uwagi i wnioski do postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020r. znak WOO.4200.1.2016.ADS.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń”

W związku z zawiadomieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak sprawy: DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.34, z dnia 1 kwietnia 2021, zgodnie z zapisami punktu 2 ww. zawiadomienia, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ww. postępowaniu odwoławczym, jako Federacja Bydgoskich Ruchów Miejskich skupiająca organizacje społeczne działające na terenie Bydgoszczy przedstawiamy nasze stanowisko w ww sprawie.

Mamy świadomość, że modernizacja wskazanego odcinka drogi jest konieczna z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a rozwój gospodarczy regionu wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury, w tym budowy drogi S10. Stoimy na stanowisku, że spełnienie powyższych potrzeb powinno być realizowane przy minimalnych stratach środowiskowych. Na podstawie informacji docierających do organizacji wchodzących w skład naszej Federacji oraz na podstawie naszych własnych analiz wynika, że możliwy jest inny przebieg drogi S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Projektowana droga S10 w zaproponowanym przebiegu przecina zwarte obszary leśne, doprowadzając do ich niekorzystnej fragmentacji, niszczy ustalone trasy wędrówek zwierząt i miejsca ich bytowania, może zaburzyć zrównoważone ekosystemy Puszczy Bydgoskiej, doprowadzi do osuszenia terenu, niszczy zróżnicowane siedliska wodne i bagienne, charakteryzujące się wysoką bioróżnorodnością, nie przewiduje utworzenia odrębnych przejść dla zwierząt dużych – łosi i jeleni, korzystających ze szlaku migracyjnego z północy na południe przez Wisłę.

Uwzględniając powyższe wnosimy o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, sugerujące przesunięcie przebiegu trasy S10 po terenach już zdegradowanych. W obliczy zmian klimatu, które wiążą się z pustynnieniem kolejnych obszarów, zwracamy się do Państwa z apelem, aby wszystkie realizowane projekty infrastrukturalne były realizowane ze szczególnym poszanowaniem cieków i zbiorników wodnych.

Załączniki