Bydgoska Federacja

Ruchów Miejskich

Bydgoska Federacja Ruchów Miejskich została powołana przez organizacje społeczne i inicjatywy nieformalne skupiające swoje działania na rozwoju Bydgoszczy i regionu. Federacja ma na celu dążenie do wdrożenia w rozwoju miasta i aglomeracji jak najlepszych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych polityk miejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wizją dobrze urządzonego i przyjaznego miasta. Do Federacji może przystąpić każda organizacja społeczna i inicjatywa nieformalna podzielająca idee Federacji.

O Federacji

Bydgoska Federacja Ruchów Miejskich zrzesza lokalne organizacje społeczne i inicjatywy nieformalne, które działają na rzecz rozwoju Bydgoszczy i regionu, mając na celu dążenie do wdrożenia w rozwoju miasta i aglomeracji jak najlepszych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych polityk miejskich.

 

Swoje postulaty określiliśmy w statucie opierając je na 15 Tezach Miejskich sformułowanych przez ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich.

 

Bieżącymi pracami Federacji kieruje łącznie dwoje współprzewodniczących, wybieranych spośród członków Federacji. Obecnie są to: Alina Rybka ze Stowarzyszenia Bydgoski Alarm Smogowy (kadencja 2021-2023) oraz Paweł Górny ze Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych (kadencja 2020-2022).

 

Federacja została powołana 23 czerwca 2020 roku w Bydgoszczy i jest dobrowolną, niezależną formą współpracy jej członków.

Nasza wizja miasta

U podstaw Federacji leżą postulaty, które mają zapewnić rozwój Bydgoszczy oraz jego najbliższego otoczenia zgodne z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie polityk miejskich:

PRAWO DO MIASTA

czyli korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkańców

DEMOKRACJA MIEJSKA

jako ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej

BUDŻET MIASTA

określający potrzeby i aspiracje mieszkańców w trakcie ciągłego obywatelskiego dialogu

SPOŁECZNA SPRAWIEDLIWOŚĆ

rozumiana jako opieka nad słabszymi członkiniami i członkami wspólnoty miejskiej

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

wsparcie jej zwłaszcza w handlu i usługach

WARUNKI PRACY

godne warunki pracy i płacy finansowanych z miejskich środków publicznych

MIESZKALNICTWO KOMUNALNE

zapewnianie jego dostępności dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców

JAKOŚĆ ŻYCIA

najwyższa jakość życia mieszkanek i mieszkańców oparta na dostępności usług publicznych

PRAWO DO INFORMACJI

będące gwarancją przejrzystego gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi; pozwala mieszkankom i mieszkańcom na sprawowanie kontroli obywatelskiej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

wymagający ochrony środowiska przyrodniczego jako kluczowego czynnika kształtującego warunki życia w mieście

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

opierający się na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym i zmniejszający rolę transportu samochodowego

ŁAD I ESTETYKA

zapewnianie ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni, warunkujących sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizujących konflikty interesów w przestrzeni i sprzyjających dobrostanowi i atrakcyjności miasta

REWITALIZACJA

rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich jako warunkująca rozwój i podtrzymanie ich tożsamości

KULTURA I SZTUKA

kultura i sztuka jako podstawy i źródła miejskiego sposobu życia

DEKONCENTRACJA

dekoncentracja instytucji publicznych, sprzyjającą rozwojowi całości kraju

PRZECIWDZIAŁANIE SUBURBANIZACJI

systemowe przeciwstawianie się procesom suburbanizacji jako destrukcyjnemu procesowi dla miasta

PRAWO DO CZYSTEGO POWIETRZA

przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej jako największemu współczesnemu wyzwaniu ludzkości, w szczególności w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych dla zdrowia pyłów i substancji, które powstają w wyniku spalania paliw kopalnych

Członkowie Federacji

Do Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich może przystąpić każda organizacja społeczna i inicjatywa nieformalna podzielająca nasze idee i zasady, której działalność jest zgodna z zasadami polskiego prawa i deklaruje brak zobowiązań finansowych wobec jakichkolwiek podmiotów.

Napisz do nas

Twoja grupa chce dołączyć do Federacji lub podjąć wspólne działania?
Adres korespondencyjny

ul. Gdańska 5 /skrytka 2/
85-005 Bydgoszcz

federacja@ruchymiejskie.bydgoszcz.pl